Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Projekty PO Kapitał Ludzki

Zapraszamy do zapoznania się ze stronami internetowymi projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki":

"Bądź aktywny - uwierz w siebie"

"Wszyscy razem",

ze stroną internetową Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kłodzku:
www.rodzina.zastepcza.tsrazem.pl
oraz ze stroną internetową poświęconą tematyce osób niepełnosprawnych: www.powiat.klodzko.pl/pcpr .

Autor:Paweł Solecki (2015.12.15 21:49)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Uwaga Studenci!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2016 roku.

Termin rozpoczęcia przyjmowania i zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu II: 

- od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2015/2016

Adresatami pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która: 

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej , szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które: 

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul Kościuszki 2, pok.5, od 14 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.w godz. 730-1530.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można pobierać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub ze strony www.pcpr.bip.klodzko.pl od 7 marca 2016 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR w Kłodzku tel. 74 660- 96- 13

Z treścią programu, w tym warunkami uczestnictwa w module II można zapoznać się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html?search=36536251

 

DODATKOWE WSPARCIE W WYSOKOŚCI 500 ZŁ DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W:

-RODZINACH  ZASTĘPCZYCH,

-RODZINNYCH DOMACH DZIECKA,

-PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO

 • Od dnia 1 kwietnia 2016 r. rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde umieszczone dziecko do ukończenia 18 roku życia.

 • Dodatek wychowawczyprzysługuje również na każde umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dziecko do ukończenia 18 roku życia na wniosek dyrektora tej placówki.

 • Dodatek wychowawczy przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

 • Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego  należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku pok. 12, I piętro lub przesłać na adres:

   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Kościuszki 2

  57-300 Kłodzko

   

  Więcej informacji dotyczących dodatku wychowawczego udziela Zespół Pieczy Zastępczej  w PCPR Kłodzko pok. nr 12, I piętro lub pod nr. tel. 74 660 96 10, 74 660 96 20.

 

MISJĄ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU JEST WSPIERANIE OSÓB I RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNYCH

 

SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ POMOC OSOBOM, KTÓRYCH FUNKCJONOWANIE DOTKNIĘTE JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB PODESZŁYM WIEKIEM.

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD":

 

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

 

w Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

 

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

 

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

 

- utrzymania sprawności technicznej  posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

 

- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

 

- utrzymania  sprawności  technicznej  posiadanej  protezy,  w której   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

 

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

 

 

 

w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

 

- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie,

 

podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).

 

 

- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

 

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 

 

 

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

 

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

 REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że Powiat Kłodzki przystępuje do realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Spotkania uczestników programu odbywać się będą w Kłodzku przy ul. Grottgera 8.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z PCPR: 74/660 96 21.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2012 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne "RAZEM".

Aktualny adres Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

57- 300 Kłodzko, ul. Grottgera 8

nr tel.: 74 8658658 oraz 697830810

 

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 r. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne "RAZEM".

Aktualny adres Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

57- 300 Kłodzko, ul. Grottgera 8

nr tel.: 746471874

 

Dane adresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:
ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

Numery telefonów:

748658179   Centrala, Sekretariat;

746609622   Fax

746609612   Zastępca Dyrektora

746609613   Zespół ds. Realizacji Projektu "Aktywny Samorząd"  

746609615   Zespół ds. Obsługi Finansowej

746609620, 746609610 Zespół ds. Pieczy Zastępczej

746609618, 748671806 Zespół ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

746609616, 746609617   Zespół ds. Rehab. Zawod. i Społ. Os. Niepełn.

748658260   Likwidacja barier architektonicznych;

748672785   Stanowisko ds. DPS;

748673130   Stanowisko ds. kontroli;

746609621   Kadry

 


od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30,


Adres redakcji BIP:

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   51195
data wytworzenia informacji:  17.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   17.12.2010 13:00
data ostatniej zmiany:   10.03.2016 11:58 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]